Reklamačný poriadok

Reklamáciu nám prosím oznámte telefonický alebo na e-mail:

+421917 171 886 / obchod@schipro.sk

 

* reklamácie nám zasielajte na adresu:

SCHIPRO SK, s.r.o.

KOLLÁROVA 5631

03601 MARTIN

 

POZOR: 

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebudete prevzatý.

Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo.

Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca,

preto si prosím kontrolujte stav svojej zásielky u prepravnej spoločnosti.

Záručný list:

Spolu s tovarom Vám bude doručený vyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude priložená v balíku po doručení tovaru).

Reklamácia a podmienky:

Aj keď je percento reklamácií mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné (s pravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

Záruka začína plynúť dňom prijatia objednávky výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

 

Reklamácia výrobkov zasielaných Slovenskou poštou:

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou, prípadne inou doručovateľskou službou na adresu:

SCHIPRO SK, s.r.o.
KOLLÁROVA 5631
03601 MARTIN

 

Podmienky:

Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať ( meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená ).

Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.

Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.

 Záruka začína plynúť odo dňa expedícií tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru ( zaplatení ) si preto dôkladne a starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

 Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie.

 

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

 

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

 

Oznámenie reklamácie:

Kontakt:
E-mail: obchod@schipro.sk
Mobil:  +421917 171 886

 

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

• číslo Vašej objednávky

• číslo daňového dokladu/faktúry (poprosíme zaslať aj kópiu)

• presný názov výrobku a jeho špecifikácia

• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare

• protokol s podrobným popisom závady a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa závada prejavuje

• a prípadnú fotodokumentáciu.

 

Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Doprava reklamovaného tovaru od spotrebiteľa k predajcovi:

Tovar zašlite prepravnou službou alebo poštou. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zabaľte ho do vhodného, dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky.

V prípadné nejasnosti nás kontaktujte telefonicky alebo emailom (obchod@schipro.sk).

 

Riešenie reklamácie:

Odstrániteľné chyby:

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

• bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb

• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca

• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

 

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

Návrat reklamovaného tovaru späť ku zákazníkovi:

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom doporučenou poštou, resp. kurierskou spoločnosťou s ktorou NáradieShop spolupracuje spolu s tovarom reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady. Prepravu tovaru späť k zákazníkovi po neuznaní reklamácie znáša sám spotrebiteľ.

Ďakujeme