Nájomné podmienky

Nájomné podmienky

Požičovňa stavebného a elektrického ručného náradia funguje na princípe zmluvného nájomného vzťahu spoločnosti SCHIPROSK s.r.o. ako prenajímateľa a nájomcu. Predmetom nájmu je akékoľvek zariadenie, stroj alebo náradie vrátane príslušenstva z našej ponuky. Aktuálny cenník nájdete na našich stránkach a zároveň je k dispozícii v našej požičovni.

Obchodné a zmluvné podmienky

1, Nájomná lehota sa počíta od dňa a hodiny zapožičania hnuteľnej veci od prenajímateľa nájomcovi. Základné nájomné sa platí podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii v požičovni.

2, Prenajímateľ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal od nájomcu finančnú zábezpeku vo výške podľa platného cenníka. Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi túto finančnú zábezpeku vrátiť v plnej výške, ak boli zo strany nájomcu dodržané všetky ustanovenia tejto zmluvy.

3, Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet prenájmu vo výške špecifikovanej v čl. II a to v čase vrátenia zariadenia, ktoré bolo predmetom prenájmu. Prenajímateľ vystaví nájomcovi doklad o vyúčtovaní (faktúra) a zaplatení (príjmový pokladničný doklad) nájomného.

4, Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom prenájmu bolo preskúšané, bola na ňom vykonaná údržba a je plne funkčné.

5, Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal zariadenie čisté, prevádzkyschopné, bez závad, úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky.

6, Nájomca podpísaním tejto zmluvy preberá všetku zodpovednosť pri používaní zariadenia, ktoré mu bolo zapožičané.

7, Nájomca podpísaním tejto zmluvy berie na vedomie, že zapožičané zariadenie musí byť dostupné ku kontrole alebo servisu do 24 hodín od požiadania prenajímateľa.

8, Nájomca sa zaväzuje, že bude zariadenie používať len pre ten druh práce, pre ktorú je zariadenie určené. Pri práci bude dodržiavať predpisy BOZP, používať ochranné pomôcky a bude prevádzkovať zariadenie na vlastné nebezpečenstvo.

9, Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy preložiť 2 platné osobné doklady (OP, VP, PAS, Živnostenský list, ...)

10, Nájomca nie je oprávnený prenechať zariadenie tretej osobe ani dať prenajatú vec do prenájmu. Taktiež nie je oprávnený vykonávať na prenajatej veci žiadne opravy alebo úpravy. Prípadné závady je povinný oznámiť pri vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrátiť zariadenie úplné a čisté, vrátane príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal. V prípade porušenia týchto podmienok je prenajímateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške 100% finančnej zábezpeky.

11, Prenajímateľ hradí náklady vzniknuté opotrebovaním prenajatej veci a spotrebu mazacích tukov.

12, Nájomca je povinný chrániť zariadenie pred poškodením a stratou. V prípade straty, odcudzení alebo úmyselného poškodenia zariadenia je povinný spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. V prípade krádeže alebo straty uhradí nájomca obstarávaciu hodnotu zariadenia a nájomné do doby ohlásenia škody prenajímateľovi.

13, Nájomca je zodpovedný za škody a je povinný ich nahradiť, ak vznikli neodborným zaobchádzaním. Zničený spotrebný materiál alebo príslušenstvo, je povinný uhradiť v plnej výške.

14, Túto zmluvu je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to formou písomného dodatku.

15, Táto zmluva je záväzná pre obidve strany. Pokiaľ nebudú dodržiavané jej ustanovenia, najmä dohodnutý termín vrátenia prenajatej veci alebo náhrada škody v zmysle ods. 10,12, 13, 14 prenajímateľ uplatní svoje nároky prostredníctvom súdu.

16, Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

17, Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a že sa s je obsahom riadne oboznámili a je im zrozumiteľná.

18, Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom prvý je pre prenajímateľa a druhý pre nájomcu.

V Martine 1.7.2020

Úplné znenie zmluvy si môžete stiahnuť tu sťiahnuť zmluvu