Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

SCHIPRO SK, s.r.o.

(ďalej len „obchodné podmienky“)

Tieto obchodné podmienky upravujú prístup, používanie internetovej stránky schipro.sk (ďalej len "stránky") a právne vzťahy medzi spoločnosťou SCHIPRO SK, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a Vami. Pred nákupom v internetovom obchode schipro.sk si ich pozorne prečítajte.

Predávajúci:

SCHIPRO SK, s.r.o.

Bystrička 414,

038 04, Bystrička

Slovensko

IČO: 36426989

DIČ: 2021942065

IČ DPH: SK2021942065 podľa §4

e-mail: obchod@schipro.sk

telefón: +421917 171 886

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 15853/L, deň zápisu: 26.01.2005

Prevádzka:

SHIPRO SK, s.r.o.

Kollárova 5631,

036 01, Martin-SAD

Slovensko

e-mail: obchod@schipro.sk

tel.č.: +421 917 171 886

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box 89, 011 79 Žilina, tel., fax: 041/763 21 30, za@soi.sk

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Na právne vzťahy vznikajúce pri nákupe tovaru spotrebiteľovi prostredníctvom stránky schipro.sk sa vzťahuje Občiansky zákonník a Osobitné predpisy, ak zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení neustanovuje inak (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“).

2. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu schipro.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Predávajúcim je spoločnosť SCHIPRO SK, s.r.o., Bystrička 414, 038 04 Bystrička, IČO: 36426989, DIČ: 2021942065, e-mail: schipro@schipro.sk, telefón: 043/430 61 06 (ďalej len „predávajúci“).

4. Kupujúcim uvedeným v týchto VOP je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade kúpy tovaru iným subjektom ako spotrebiteľom sa tento právny vzťah upravuje zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení a v rozsahu práv a povinností, ktoré nie sú viazané na spotrebiteľov.

II.

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1. Pri kúpe tovaru podľa §1 zákona o predaji tovaru dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku (ďalej len „zmluva“) podľa §2 ods.1 zákona o predaji tovaru na diaľku.

2. Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

3. Elektronickým obsahom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.

III.

REGISTRÁCIA

1. Registrácia je pri nákupe v našom internetovom obchode dobrovoľná. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje registrovaných kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom internetovej stránky schipro.sk a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností za účelom doručenia zásielok od SCHIPRO SK, s.r.o., teda na plnenie zmluvy.

2. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze internetového obchodu schipro.sk. Službu zasielania ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@schipro.sk

IV.

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

1. Prezentácia tovaru umiestnená na stránke schipro.sk je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku a návrh kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom záväzným potvrdením objednávky e-mailom alebo telefonicky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke schipro.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

5. Ak ma predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

6. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu alebo telefónu o prijatí objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, predávajúci bude od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru.

7. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

8. Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Vybavenie a expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

9. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

10. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru formou dobierky (kuriérskou službou)
 • bezhotovostným stykom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na stránke schipro.sk, predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na stránke schipro.sk alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie a spracovanie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

12. Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare na stránke schipro.sk alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

13. Kupujúci môže zrušiť objednávku. Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 Zb. odstúpiť od zmluvy nie len v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ale aj pred prevzatím tovaru (teda po potvrdení objednávky spotrebiteľovi predávajúcim), teda pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

14. Spotrebiteľ si objednáva tovar zapísaním množstva vybraného tovaru a potvrdením výberu. V ďalších krokoch uvedie formu úhrady a doručenie tovaru, identifikačné údaje. Po odoslaní objednávky dostane potvrdenie o spracovaní objednávky.

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • Kontaktnú osobu/kupujúceho (meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt),
 • V prípade objednávky podnikateľom, je potrebné uviesť IČO, DIČ, ak je kupujúci platcom DPH, tak IČ DPH, telefonický kontakt,
 • Spôsob dodania a adresu doručenia,
 • Spôsob platby.

V.

DODACIA LEHOTA

1. Dodacia lehota objednaného tovaru je:

 • 3-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom;
 • 3-7 pracovných dní od prijatia platby, pokiaľ je tovar skladom;
 • respektíve v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru.

2. V prípade, že objednaný tovar je na stránke schipro.sk uvedený ako "skladom" a predávajúci ho už skladom nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.

3. V prípade doručenia objednávky, ktorá nevykazuje chybné, alebo sporné údaje, je tovar expedovaný spotrebiteľovi zvyčajne do 2 pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade, najneskôr však do 30 dní.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť spotrebiteľovi na jeho požiadanie informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade, že predpokladaná doba doručenia presiahne 14 pracovných dní od doručenia objednávky, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak už bola predávajúcim prijatá platba, alebo záloha na tovar či dopravu, potom predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze na jeho účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od spotrebiteľa v špecifických prípadoch úhradu zálohy z ceny objednaného tovaru.

VI.

PREPRAVNÉ PODMIENKY

1. Spôsob doručenia objednaného tovaru je možné vybrať pri zadávaní parametrov objednávky v košíku. Prípadná cena prepravného je stanovená v objednávke. Preprava tovaru je realizovaná:

 • Kuriérskou službou – k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky. Doručenie tovaru Vám zabezpečujú kuriérske spoločnosti: Geis, Slovak Parcel Service (UPS), DHL v celej SR.
 • Jednotlivé ceny za dopravu nájdete pri tovare!
 • Pre objednávky zo zahraničia uvedené ceny dopravy neplatia! O ich hodnote je potrebné sa informovať e-mailom alebo na zákazníckej linke.
 • Po vopred uskutočnenom telefonickom hovore je možné tovar prevziať aj osobne u prevádzkovateľa po uhradení príslušného poplatku, v pracovné dni od 07:30 do 17:00, na adrese Kollárova 5631, 036 01, Martin-SAD.

2. Faktúra za tovar, záručný list a ostatná dokumentácia je zasielaná spolu s tovarom. V prípade, že predávajúci nevie vybaviť objednávku jednorázovo, predovšetkým z dôvodu, že určitý druh tovaru nie je skladom, informuje zákazníka o možnostiach čiastočných dodávok tovaru prípade jeho náhradou.

VII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

2. Pri platbe dobierkou je tovar odoslaný na doručovaciu adresu uvedenú pri objednávaní tovaru, prípadne na doručovaciu adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom profile. Prepravca Vám zásielku odovzdá až po vyplatení ceny zásielky.

3. Pri platbe bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 14 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.. Ak sa platba do 14 dní nevykoná, sme nútení objednávku zrušiť a tovar prepustiť iným zákazníkom.

4. Pokiaľ pri potvrdzovaní objednávky zvolíte platbu prevodom vopred, systém Vám automaticky vypíše údaje potrebné pre uskutočnenie platby. Rovnaké údaje Vám pre kontrolu prídu na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom profile.

5. Objednaný tovar je odosielaný až po pripísaní príslušnej sumy na náš účet.

6. Ak ste si vybrali ako spôsob doručenia "Osobný odber", po potvrdení skladovej dostupnosti od nášho obchodníka a e-shopu si môžete tovar vyzdvihnúť osobne na našej prevádzke v pracovné dni od 07:30 do 17:00 za poplatok 3,00 €.

 • doba platnosti osobného odberu je 3 pracovné dní od kontaktovania naším personálom o prevzatí tovaru na určenej adrese. Ak nemôžete tovar vyzdvihnúť do 3 pracovných dní, prosíme, kontaktujte nás ohľadom vyzdvihnutia v náhradnom termíne. Ak sa tak nestane, Vaša objednávka bude po 72 hod zrušená a tovar bude poskytnutý na ďalší predaj.
 • adresa pre osobný odber: Kollárová 5631, 036 01, Martin-SAD.

7. Predajný doklad - faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho.

VIII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

2. Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

3. Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@schipro.sk,
 • poštou na adresu predávajúceho SCHIPRO SK, s.r.o., Kollárova 5631, 036 01, Martin-SAD

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom vady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

4. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

6. Záručná doba je vždy uvedená na jeho obale.

7. Chyby:

 • odstrániteľné: za odstrániteľné sa považujú také chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.
 • neodstrániteľné: záručná doba (exspiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

8. Pri výmene produktu účtujeme prepravné podľa cenníka na našej stránke.

 • 0 - 50 kg - 3,60 €,
 • 50 - 80 kg - 12 €.
 • Môžeme Vám objednať ZVOZ, ktorý príde priamo ku Vám domov (ZVOZ robíme na balík nad 30 kg).
 • Pri výmene produktu účtujeme 2x prepravné, od Vás ku nám a od nás ku Vám.
 • Ak nám zašlete produkt na vlastné náklady, pri výmene produktu Vám bude účtované len 1x prepravné. (od nás ku Vám)
 • nevzťahuje sa na reklamáciu v rámci garancie, záručná oprava!

9. Každú výmenu produktu treba nahlásiť telefonický alebo mailom. Pri nahlásení nezabudnúť informovať o preprave a zasielaní produktu.

IX.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

3. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 14 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia. Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.

5. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, vždy zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny, s čím spotrebiteľ týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar preukázateľne vráti. Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6. Ak spotrebiteľ v súlade s týmito podmienkami odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť mu kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy spôsobom, akým boli produkt alebo príslušenstvo uhradené, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne inak. Tovar sa vracia na následnú adresu predávajúceho: SCHIPRO SK, s.r.o., Kollárova 5631, 036 01, Martin-SAD.

7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu úplný, čistý, nepoškodený tovar v pôvodnom stave bez akýchkoľvek známok použitia, s kompletnou dokumentáciou vrátane originálneho obalu. Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený späť. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8. Spotrebiteľ je povinný tovar používať iba na účel, na ktorý je určený a v súlade s podmienkami záruky poskytovanej výrobcom. V opačnom prípade prichádza do úvahy zánik zodpovednosti predávajúceho za vady.

9. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u predávajúceho, tento môže účtovať sumu dvojnásobnú pri danom produkte v EUR), aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu obchod@schipro.sk alebo telefonicky na číslo +421 917 171 886.

11. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

13. Po uplynutí lehoty uvedenej v č. IX ods. 2 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, ako v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

14. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

X.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov nášho internetového obchodu je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich webových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých súkromných informácií a osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webových stránok pre účely, pre ktoré sú získavané a spracovávané.

Spracovanie osobných údajov

1. Za účelom správnej realizácie kúpnych zmlúv spoločnosť SCHIPRO SK, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 15853/L, so sídlom Bystrička 414, 038 04 Bystrička, IČO 36 426 989 (ďalej len: „predávajúci“ alebo „SCHIPRO SK“) spracováva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich, vrátane: mena, priezviska, e-mailu, telefónneho kontaktu, adresy na doručovanie tovaru a čísla bankového účtu.

2. SCHIPRO SK spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. SCHIPRO SK prijala technické, organizačné a personálne opatrenia vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upravujú ochranu spracovávaných osobných údajov (najmä pred ich zmenou, stratou nebo zničením) a zabezpečujú osobné údaje proti ich poskytnutiu neoprávneným osobám, odcudzeniu neoprávnenými osobami, ako aj proti takému spôsobu ich spracovania, ktorým by boli porušené ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov na marketingové účely v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne do doby kým SCHIPRO SK neobdrží od Vás ako kupujúceho písomné vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním, zaslané poštou na adresu predávajúceho alebo elektronicky na e-mail internetového obchodu. Máte právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môžete žiadať poskytnutie informácie či sú Vaše údaje spracovávané a tiež o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať.

3. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú osobné údaje spracovávané je spoločnosť SCHIPRO SK. SCHIPRO SK spracováva údaje za účelom realizácie kúpnych zmlúv cez internetový obchod a v prípade udelenia Vášho súhlasu aj na marketingové účely. SCHIPRO SK môže poveriť spracovaním osobných údajov subjekty spolupracujúce so SHIPRO SK, v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu transakcií alebo za účelom ponuky tovaru a služieb zo strany SCHIPRO SK. Uvedená spoločnosť je v postavení sprostredkovateľa a je oprávnená za účelom dodania zásielok poskytnúť osobné údaje subdodávateľom – kuriérskym spoločnostiam Geis, Slovak Parcel Service (UPS), DHL alebo inej zasielateľskej spoločnosti. Osobné údaje kupujúcich nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

Newsletter

Kupujúci má možnosť odoberať náš newsletter, ak poskytne súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely (zasielanie obchodných informácií) a uvedie svoju e-mailovou adresu. Prostredníctvom newsletteru Vás informujeme o najnovších ponukách. Odberanie newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručenom newslettere alebo zašlete e-mail na adresu obchod@schipro.sk.

Cookies

Informácie uložené v súboroch "cookies" používame na reklamné a štatistické účely, rovnako ako na lepšie prispôsobenie webových stránok individuálnym potrebám užívateľov.

Môžete zmeniť nastavenia "cookies" vo svojom vyhľadávači. Pokiaľ necháte nastavenia nezmenené, budú „cookies" uložené v pamäti zariadenia, ktoré používate.

Nastavenia "Cookies" môžu obmedziť funkčnosť webových stránok.

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.10.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky zmeniť.

MOŽNOSŤ ARS

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR - www.mhsr.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box 89, 011 79 Žilina, tel., fax:041/7632130, za@soi.sk